Magistirlar ilmiy ishi
Мавзу номи Бажарувчи  магистр Илмий раҳбар
Математика ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Борелль қаторлари ва уларнинг яқинлашиш  соҳалари Куллиева Наргиза проф.Имомқулов С
2 Баъзи хаолик  акслантиришлар  тўғрисида Адилов Бобир проф.Джалилов  А
3 Минковский  фазосида  циклик сиртлар Файзуллаев Шерзод проф.Артиқбоев А
4 Параметрга боғлиқ бўлган иккинчи тартибли  чизиқли  дифференциал тенгламалар  системасини  яқинлашувчи ечимларини  тузиш Холжигитова  Мохигул доц.Алишев А
Ўзбек  тили  ўқитиш методикаси  кафедраси
1 “Бобурнома” да форсча ўзлашмаларнинг қўлланиши ва уларнинг сўз туркуми жиҳатидан  турлари Имомова Гулнора ф.ф.н.С.Сойипов
2 Бадиий асар тилини ўрганиш асослари (маълум бир асар мисолида) Аҳмедова Шохиста доц.
3 Ойбекнинг “Навоий” романи лексик қатлами Ражабова Дилдора доц.А.Мусаев
Ўзбек адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Ш.Холмирзаев қиссаларида ижтимоий давр ва қахрамон  маънавияти масаласи талқини Хакимова Дилдора ф.ф.д.Ш.Дониёрова
2 Истиқлол даври хикоячилигида ахлоқий-маънавий масалаларнинг  бадиий талқини (А.Юлдошев  ижоди  мисолида ) Ярматова Дилрабо ф.ф.н.Ю.Каримова
3 Мавлоно Саккокий хаёти ва ижодий  мероси тадқиқи Исроилов Ғайрат доц.Н.Соатова
Биология ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Коврак турларининг морфологияси, тарқалиши, кимёвий таркиби ва хўжалик аҳамияти Абдувохидов  Бозормурод проф.У.Рахмонқулов
2 Сангзор дарёси қуйи қисми ҳавзаси доривор ўсимликларининг биологияси Пардабоев Соҳиб проф.Х.Мавлонов
3 Жиззах вилояти ўрмон хўжалиги  ерларида  экологик  туризмни ташкил этиш ва унинг аҳамияти Набиева  Шоҳиста б.ф.н.Л.Санаева
4 Разработка биотехнологических методов  размножения винограда узбекской селекции Усанов Улуғбек

б.ф.н.А.Эсонқулов

ил.мас.проф.М.Ишмуратова

Инглиз  тили ва адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Инглиз ва ўзбек тилларида атоқли отларнинг лингвомаданий ва функционал-семантик таҳлили Адилова Чарос проф.А.Маматов
2 Инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик-фраземаларнинг    gradionim  муносабатдаги қиёсий  тахлили Мирзаакбаров Султонали проф.А.Маматов
3 “Comparative analsis of forming of phraseology in Uzbek and English”  Инглиз ва ўзбек тиллари фразеологик бирликлари шаклланишининг лингвокультурологик-қиёсий таҳлили. Атабекова Феруза проф.А.Маматов
4 Филологический анализ русских и узбекских переводов трагедии Шекспира Юсуфова Лилия проф.М.Холбеков
5 Европейская школа американского модернизма  “поток сознания” в романах Фолкнера Содиқова Саодат проф.М.Холбеков
6 Сонеты Шекспира в русских переводах (сравнительно типологический  анализ) Мамирова Гулноза проф.М.Холбеков
Умумий педагогика ва психология кафедраси
1 Мустақиллик даврида  Ўзбекистон  таълим  тизимидаги  ислоҳатлар Тошназарова Узукой доц.А.Тангиров
2 Юқори  синф ўқувчиларида  фуқаролик маданиятини шакллантириш Ярматова Турсуной проф.У.Махкамов
3 Инновацион  ёндашув  асосида  педагогик  қобилиятларини  шакллантириш Тўлаганова Нурхоной п.ф.н.Р.Атамуродова

Магистратура учун аттестация диссертациялари мавзулари банки.

Мавзу номи
Математика ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Субгармоник функциялар ва уларнинг тадбиқлари
2 Бир ўлчовли акслантиришлар ва символик динамика
3 Тўрт ўлчовли Галилей фазосида чизиқли сиртлар
4 Фанлараро алоқадорлик тамойили асосида математика фанини касбга йўналтириб ўқитиш методикаси ва амалиёти
Ўзбек  тили  ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Бадиий матнда маданий  бирликлар лингвопоэтикаси (Ўткир Ҳошимов асарлари мисолида)
2 Сирожиддин Сайид асарлари лингвопоэтикаси
3 Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари тилининг бадииятини таъминловчи лексик стилистик воситалар
Ўзбек адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Э.Вохидов шеъриятида поэтик тасвир воситаларининг ўрни
2 Абдулла Қодирий ижодида   мумтоз адабиёт анъаналари талқини
3 Усмон Азимов шеъриятининг  ўзига  хослиги
Биология ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Жиззах вилояти тупроқ иқлим шароитида ўрик навларидан она боғларни яратишнинг инноватцион технологиялари
2 Молгузар тоғ тизмаси флорасидаги “Қизил китоб”га киритилган турларининг биологияси, экологияси ва ўқитиш методикаси
3 Туркистон тизмасининг шимолий ён бағирликлари флорасидаги Iris L. турларини ўрганиш
4 Ўзбекистон флорасидаги Astragalus L.туркумининг бир йиллик турлари ва уларнинг халқ хужаликдаги аҳамияти
5 Молгузар тоғ тизмаси флорасидаги доривор ўсимликларни  биологияси, экологияси ва ўқитиш методикаси
Инглиз  тили ва адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 The lexical stylistic devices in the stor f Ransom of Red Chief (by  O`Henry)
2 National culturalspecificity of antroponomy in English and Uzbek visions of the world
3 Инглиз ва ўзбек  тилларида  ҳуқуқ тартибот соҳасида  қўлланиладиган терминларнинг структур семантик таҳлили
4 Инглиз ва ўзбек тилларида сифат компонентли фраземаларнинг лингвокультурологик қиёсий  таҳлили
5 Инглиз ва ўзбек сўзлашув  фразеологиясининг лингвомаданий таҳлили
6 Синтактик алоқа  ва синтактик муносабат таҳлили
7 Translation difficulties of stylistic devices in translation from English into Russian and Uzbek languages (based on “the da Vinci code”)
Педагогика ва психология кафедраси
1 Ёшларни инновацион ғоялар ва технологиялар воситасида тарбиялашни  такомиллаштириш
2 Бўлажак ўқитувчиларни маънавий жасорат руҳида  тарбиялашнинг педагогик асослари
3 Педагогик фанларни ўқитишда  ахборот технологияларини қўллаш  ва ташкил этишни бошқариш
Мехнат таълими ва умумий техника фанлари  кафедраси
1 Ўқувчилар уй-рўзғор маданиятини шакллантиришни устивор йўналишлари
2 Технология дарсларида  ўқувчилар унумли меҳнатини ташкил қилишнинг методологиясини ишлаб чиқиш
3 Ўқувчилар ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришда  инновацион  технологиялардан фойдаланишнинг  услубий асослари
4 Умумий ўрта таълим мактабларида  технология фани дарсларини  миллийлик  асосида ташкил қилиш  асосларини ишлаб чиқиш
Мактабгача таълим методикаси  кафедраси
1 Ёшларни баркамол шахс қилиб тарбиялашнинг педагогик асослари  (мактабгача таълим муассасалари мисолида)
2 Мактабгача таълим муассасаларида халқ оғзаки ижоди  воситаларидан фойдаланишнинг самарали шакллари ва йўллари
3 Махалла, оила ва мактабгача таълим муассасалари билан хамкорлик  тизимини такомиллаштириш
4 Бўлажак мактабгача таълим мутахассисларни таййоргарлигининг мазмунини интегратив ёндашув асосида такомиллаштириш
Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти кафедраси
1 Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда миллий ғоя туйғусини шакллантириш технологиясини такомиллаштириш
2 Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг методик тузилиши
3 Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларида нутқий тафаккурни такомиллаштириш технологиялари
4 Бошланғич синф ўқувчиларининг нутқ маданиятини шакллантириш методикаси
Тарих  ўқитиш методикаси кафедраси
1 Қадимги яқин Шарқнинг ҳарбий иши тарихи (асосий қонуниятлари ва хусусиятлари)
2 Ўзбекистонни Жанубий Шарқий Осиё давлатлари билан маданий иқтисодий муносабатлари (мустақиллик даврида)
3 Устуршонанинг антик ва илк ўрта асрлар кулолчилик хунармандчилиги
4 Туркистон генирал губераторлиги даврида Жиззах воҳаси  халқларининг ижтимоий иқтисодий сиёсий ва маънавий  ҳаёти
Рус тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси
1 Словообразовательные  категории глаголов как фактор системности лексики современного русского языка
2 Лингвопоэтические особенности современной женской прозы (на примере  творчества Л.Петрушевской и В.Токаревой)
3 Лингвокультурологические аспекты изучения ономастической лексики
4 Поэтика  литературы символизма
Дефектология  кафедраси
1 Мактабгача ёшдаги болаларда ринолалиянинг тиббий-педагогик коррекциялашнинг замонавий технологиялари
2 Интеллектида нуқсони бўлган кичик мактабгача ёшдаги болалар ижтимоий мослашувини ўрганиш усуллари
3 Ривожланишида камчилиги бўлган болалар инклюзив таълимининг илмий-педагогик асослари
4 Логопедик ритмиканинг педагогик асослари
Таълимда ахборот технологиялари кафедраси
1 Таълим тизими бошқарувини такомиллаштиришнинг моделлаштириш тизимлари
2 Таълим тизими  бошқарувида  педагогик кадрларга бўлган талабни ўрганиш методикаси
3 Ўрта махсус таълим муассасалари бошқарувини  такомиллаштириш   методикаси
4 Мактабгача таълим муассасаларини  бошқарув  тизимини такомиллаштириш методикаси
Жисмоний маданият назарияси ва спорт турларини ўқитиш услубияти     кафедраси
1 Инновацион педагогик технологиялар асосида жисмоний маданият дарсларининг самарадорлигини ошириш
2 Жиззах вилоят (Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Фориш) туманларида туризм ва экотуризм бўйича саёҳатлар уюштиришнинг географик ва педагогик асослари
3 Биринчи босқич талабаларининг назарий билимини оширишда инновацион технологиялардан фойдаланиш
4 Ёш спортчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини  шакли ва услублари (якка кураш усулларида)