Skip to main content

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

Magistirlar ilmiy ishi

Мавзу номи Бажарувчи  магистр Илмий раҳбар
Математика ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Борелль қаторлари ва уларнинг яқинлашиш  соҳалари Куллиева Наргиза проф.Имомқулов С
2 Баъзи хаолик  акслантиришлар  тўғрисида Адилов Бобир проф.Джалилов  А
3 Минковский  фазосида  циклик сиртлар Файзуллаев Шерзод проф.Артиқбоев А
4 Параметрга боғлиқ бўлган иккинчи тартибли  чизиқли  дифференциал тенгламалар  системасини  яқинлашувчи ечимларини  тузиш Холжигитова  Мохигул доц.Алишев А
Ўзбек  тили  ўқитиш методикаси  кафедраси
1 “Бобурнома” да форсча ўзлашмаларнинг қўлланиши ва уларнинг сўз туркуми жиҳатидан  турлари Имомова Гулнора ф.ф.н.С.Сойипов
2 Бадиий асар тилини ўрганиш асослари (маълум бир асар мисолида) Аҳмедова Шохиста доц.
3 Ойбекнинг “Навоий” романи лексик қатлами Ражабова Дилдора доц.А.Мусаев
Ўзбек адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Ш.Холмирзаев қиссаларида ижтимоий давр ва қахрамон  маънавияти масаласи талқини Хакимова Дилдора ф.ф.д.Ш.Дониёрова
2 Истиқлол даври хикоячилигида ахлоқий-маънавий масалаларнинг  бадиий талқини (А.Юлдошев  ижоди  мисолида ) Ярматова Дилрабо ф.ф.н.Ю.Каримова
3 Мавлоно Саккокий хаёти ва ижодий  мероси тадқиқи Исроилов Ғайрат доц.Н.Соатова
Биология ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Коврак турларининг морфологияси, тарқалиши, кимёвий таркиби ва хўжалик аҳамияти Абдувохидов  Бозормурод проф.У.Рахмонқулов
2 Сангзор дарёси қуйи қисми ҳавзаси доривор ўсимликларининг биологияси Пардабоев Соҳиб проф.Х.Мавлонов
3 Жиззах вилояти ўрмон хўжалиги  ерларида  экологик  туризмни ташкил этиш ва унинг аҳамияти Набиева  Шоҳиста б.ф.н.Л.Санаева
4 Разработка биотехнологических методов  размножения винограда узбекской селекции Усанов Улуғбек

б.ф.н.А.Эсонқулов

ил.мас.проф.М.Ишмуратова

Инглиз  тили ва адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Инглиз ва ўзбек тилларида атоқли отларнинг лингвомаданий ва функционал-семантик таҳлили Адилова Чарос проф.А.Маматов
2 Инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик-фраземаларнинг    gradionim  муносабатдаги қиёсий  тахлили Мирзаакбаров Султонали проф.А.Маматов
3 “Comparative analsis of forming of phraseology in Uzbek and English”  Инглиз ва ўзбек тиллари фразеологик бирликлари шаклланишининг лингвокультурологик-қиёсий таҳлили. Атабекова Феруза проф.А.Маматов
4 Филологический анализ русских и узбекских переводов трагедии Шекспира Юсуфова Лилия проф.М.Холбеков
5 Европейская школа американского модернизма  “поток сознания” в романах Фолкнера Содиқова Саодат проф.М.Холбеков
6 Сонеты Шекспира в русских переводах (сравнительно типологический  анализ) Мамирова Гулноза проф.М.Холбеков
Умумий педагогика ва психология кафедраси
1 Мустақиллик даврида  Ўзбекистон  таълим  тизимидаги  ислоҳатлар Тошназарова Узукой доц.А.Тангиров
2 Юқори  синф ўқувчиларида  фуқаролик маданиятини шакллантириш Ярматова Турсуной проф.У.Махкамов
3 Инновацион  ёндашув  асосида  педагогик  қобилиятларини  шакллантириш Тўлаганова Нурхоной п.ф.н.Р.Атамуродова

Магистратура учун аттестация диссертациялари мавзулари банки.

Мавзу номи
Математика ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Субгармоник функциялар ва уларнинг тадбиқлари
2 Бир ўлчовли акслантиришлар ва символик динамика
3 Тўрт ўлчовли Галилей фазосида чизиқли сиртлар
4 Фанлараро алоқадорлик тамойили асосида математика фанини касбга йўналтириб ўқитиш методикаси ва амалиёти
Ўзбек  тили  ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Бадиий матнда маданий  бирликлар лингвопоэтикаси (Ўткир Ҳошимов асарлари мисолида)
2 Сирожиддин Сайид асарлари лингвопоэтикаси
3 Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари тилининг бадииятини таъминловчи лексик стилистик воситалар
Ўзбек адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 Э.Вохидов шеъриятида поэтик тасвир воситаларининг ўрни
2 Абдулла Қодирий ижодида   мумтоз адабиёт анъаналари талқини
3 Усмон Азимов шеъриятининг  ўзига  хослиги
Биология ўқитиш методикаси  кафедраси
1 Жиззах вилояти тупроқ иқлим шароитида ўрик навларидан она боғларни яратишнинг инноватцион технологиялари
2 Молгузар тоғ тизмаси флорасидаги “Қизил китоб”га киритилган турларининг биологияси, экологияси ва ўқитиш методикаси
3 Туркистон тизмасининг шимолий ён бағирликлари флорасидаги Iris L. турларини ўрганиш
4 Ўзбекистон флорасидаги Astragalus L.туркумининг бир йиллик турлари ва уларнинг халқ хужаликдаги аҳамияти
5 Молгузар тоғ тизмаси флорасидаги доривор ўсимликларни  биологияси, экологияси ва ўқитиш методикаси
Инглиз  тили ва адабиёти  ўқитиш  методикаси  кафедраси
1 The lexical stylistic devices in the stor f Ransom of Red Chief (by  O`Henry)
2 National culturalspecificity of antroponomy in English and Uzbek visions of the world
3 Инглиз ва ўзбек  тилларида  ҳуқуқ тартибот соҳасида  қўлланиладиган терминларнинг структур семантик таҳлили
4 Инглиз ва ўзбек тилларида сифат компонентли фраземаларнинг лингвокультурологик қиёсий  таҳлили
5 Инглиз ва ўзбек сўзлашув  фразеологиясининг лингвомаданий таҳлили
6 Синтактик алоқа  ва синтактик муносабат таҳлили
7 Translation difficulties of stylistic devices in translation from English into Russian and Uzbek languages (based on “the da Vinci code”)
Педагогика ва психология кафедраси
1 Ёшларни инновацион ғоялар ва технологиялар воситасида тарбиялашни  такомиллаштириш
2 Бўлажак ўқитувчиларни маънавий жасорат руҳида  тарбиялашнинг педагогик асослари
3 Педагогик фанларни ўқитишда  ахборот технологияларини қўллаш  ва ташкил этишни бошқариш
Мехнат таълими ва умумий техника фанлари  кафедраси
1 Ўқувчилар уй-рўзғор маданиятини шакллантиришни устивор йўналишлари
2 Технология дарсларида  ўқувчилар унумли меҳнатини ташкил қилишнинг методологиясини ишлаб чиқиш
3 Ўқувчилар ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришда  инновацион  технологиялардан фойдаланишнинг  услубий асослари
4 Умумий ўрта таълим мактабларида  технология фани дарсларини  миллийлик  асосида ташкил қилиш  асосларини ишлаб чиқиш
Мактабгача таълим методикаси  кафедраси
1 Ёшларни баркамол шахс қилиб тарбиялашнинг педагогик асослари  (мактабгача таълим муассасалари мисолида)
2 Мактабгача таълим муассасаларида халқ оғзаки ижоди  воситаларидан фойдаланишнинг самарали шакллари ва йўллари
3 Махалла, оила ва мактабгача таълим муассасалари билан хамкорлик  тизимини такомиллаштириш
4 Бўлажак мактабгача таълим мутахассисларни таййоргарлигининг мазмунини интегратив ёндашув асосида такомиллаштириш
Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти кафедраси
1 Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда миллий ғоя туйғусини шакллантириш технологиясини такомиллаштириш
2 Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг методик тузилиши
3 Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларида нутқий тафаккурни такомиллаштириш технологиялари
4 Бошланғич синф ўқувчиларининг нутқ маданиятини шакллантириш методикаси
Тарих  ўқитиш методикаси кафедраси
1 Қадимги яқин Шарқнинг ҳарбий иши тарихи (асосий қонуниятлари ва хусусиятлари)
2 Ўзбекистонни Жанубий Шарқий Осиё давлатлари билан маданий иқтисодий муносабатлари (мустақиллик даврида)
3 Устуршонанинг антик ва илк ўрта асрлар кулолчилик хунармандчилиги
4 Туркистон генирал губераторлиги даврида Жиззах воҳаси  халқларининг ижтимоий иқтисодий сиёсий ва маънавий  ҳаёти
Рус тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси
1 Словообразовательные  категории глаголов как фактор системности лексики современного русского языка
2 Лингвопоэтические особенности современной женской прозы (на примере  творчества Л.Петрушевской и В.Токаревой)
3 Лингвокультурологические аспекты изучения ономастической лексики
4 Поэтика  литературы символизма
Дефектология  кафедраси
1 Мактабгача ёшдаги болаларда ринолалиянинг тиббий-педагогик коррекциялашнинг замонавий технологиялари
2 Интеллектида нуқсони бўлган кичик мактабгача ёшдаги болалар ижтимоий мослашувини ўрганиш усуллари
3 Ривожланишида камчилиги бўлган болалар инклюзив таълимининг илмий-педагогик асослари
4 Логопедик ритмиканинг педагогик асослари
Таълимда ахборот технологиялари кафедраси
1 Таълим тизими бошқарувини такомиллаштиришнинг моделлаштириш тизимлари
2 Таълим тизими  бошқарувида  педагогик кадрларга бўлган талабни ўрганиш методикаси
3 Ўрта махсус таълим муассасалари бошқарувини  такомиллаштириш   методикаси
4 Мактабгача таълим муассасаларини  бошқарув  тизимини такомиллаштириш методикаси
Жисмоний маданият назарияси ва спорт турларини ўқитиш услубияти     кафедраси
1 Инновацион педагогик технологиялар асосида жисмоний маданият дарсларининг самарадорлигини ошириш
2 Жиззах вилоят (Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Фориш) туманларида туризм ва экотуризм бўйича саёҳатлар уюштиришнинг географик ва педагогик асослари
3 Биринчи босқич талабаларининг назарий билимини оширишда инновацион технологиялардан фойдаланиш
4 Ёш спортчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини  шакли ва услублари (якка кураш усулларида)