Ilmiy bo’lim

 

Bo’lim boshlig’i: Jo‘rayev Shomansur Shuxratovich

Telefon: (8372) 226-25-51

Elektron manzil: shjurayev@umail.uz

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги  қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифалардан келиб чиқиб ҳамда ҳозирги давр талаблари асосида институтда бажарилаётган илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш, илмий салоҳиятни ошириш, таълим муассасалари учун Олий педагогик таълимнинг Давлат таълим стандартлари талабларига жавоб берадиган, юксак ахлоқий, маънавий фазилатларга эга бўлган педагог кадрлар тайёрлаш жамоанинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.  Институтининг илмий салоҳияти 29% ни ташкил этади. Бош илмий мавзу  “Узлуксиз таълим тизимини технологиялаштиришнинг долзарб муаммолари” бўлиб, 2016 йил 26 февралдаги № 5-сонли институт Кенгашида тасдиқланган.

2016-2017 йилларга мўлжалланган ёш олимлар амалий лойиҳаси институт ёш олимаси ф.ф.н Г.Жуманазарова рахбарлигида амалга оширилмоқда. Лойиҳа бўйича 2016 йил учун 19.млн.сўм маблағ ажаратилган Лойиҳа бўйича  2015 йилнинг I-чорагида ОАК тасарруфидаги журналларда 2 та, Республика миқёсидаги анжуманларда 13 та, халқаро анжуманларда 1 та мақола ва тезислар чоп этилди.

Институтнинг  Бирлашган ядро тадқиқотлари институти (Россия, Дубна шаҳри) билан ҳамкорликда   “02-1-1087-2009/2017 Исследования по физике релятивистских тяжелых и легких ионов на Нуклотроне, SPS и SIS18”  мавзусидаги  шартнома имзоланди. Шартнома 19.05.2015 дан 31.12.2017 йилгача амалга оширилади. Шартнома асосида 2015 йилда хорижий журналларда бир нечта мақолалар эълон қилинди. “Адрон реакцияларида  ғалати ва мафтункор квакларни тадқиқ қилиш” мавзусидаги илмий-тадқиқот ишлари бўйича институт физика ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчилари Д.Жомуродов, Г.Худойбердиев, Қ.Маматқулов ва С.Алиқуловлар илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. Институт билан Бошқирдистон давлат университети ўртасида 2016 йил 22 мартдан бошлаб 5 йиллик шартнома (№ 304. 22.03.2016 йил) имзоланди. Ушбу ҳамкорлик асосида илмий алоқаларни ривожлантириш, талаба, магистр, катта илмий ходим-изланувичилар ва ўқитувчиларнинг тажриба алмашишларини таъминлаш кўзда тутилган.

Институтда бугунги кунда 5 нафар катта илмий ходим-изланувчилар фаолият олиб бормоқдалар. 2016 йил учун  10.00.01.-Ўзбек тили.Ўзбек адабиёти ихтисослиги ҳамда 03.00.03- Ботаника 2 нафар катта илмий ходим-изланувчи  қабул қилинди.

Bo’lim haqida

Ilmiy tadqiqot va ilmiy – pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi institutda quyidagilarni muvofiqlashtirish va  tashkillashtirish faoliyati bilan shug’ullanadi:

– O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o’tkazish tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida»gi 2012 yil 24 iyuldagi PF-4456-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining «Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o’tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi 2012 yil 28 dekabr 365-son Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 29 dekabrdagi «Respublika oliy ta’lim muassasalari reytingini baholash tizimini joriy etish to’g’risida»gi 371-sonli Qarorlarining fakultet va kafedralarda ijrosini ta’minlanishini muvofiqlashtirish;

– Institutda yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash ishlari, bajarilayotgan fundamental, amaliy, innovatsion dasturlar loyihalari, xo’jalik shartnomalari asosida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar monitoringi samarasini oshirish hamda ko’lamini kengaytirish, yoshlarni ilmiy-ijodiy faoliyatga jalb qilish tizimini yanada mustahkamlash;

– Fanni ta’lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasini (olingan natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish) tashkillashtirish, Ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligi. Tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy qilinishi, ularning sifati va samarasi monitoringini olib borish;

Doktorlik dissertatsiyalari va xo’jalik shartnomalari mavzularining ilmiy-texnologik muammolar yagona bazasidagi muammolarga  yo’naltirilganligini nazorat qilish;

Yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash ahvoli, katta ilmiy xodim-izlanuvchi  va mustaqil izlanuvchilar bilan ishlash;

Ilmiy maktablar yaratilganligi. Ilmiy ish bilan muntazam ravishda shug’ullanadigan ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlaydigan professor-o’qituvchilar bilan ishlash;

Chop etilgan ilmiy ishlar natijasi: darsliklar, ilmiy maqolalar, monografiya, litsenziya, patent va mualliflik guvohnomalarining xarakat monitoringini amalga oshirish.