(+99872) 226-13-57

(+99872) 226-46-56

Vaksina oling! Vaksina oling! Vaksina oling! Vaksina oling!
Geografiya o‘qitish metodikasi kafedrasi

География укитиш методикаси кафедраси мутахассис чакурувчи кафедра сифатида, институтнинг янги тасдикланган тузулмасига асосан, 2009-2010 укув йилидан бошлаб ташкил етилди. Кафедрада 4-та фан намзоди, доцент, 4-та ката укитувчи ва 6 та укитувчи фаолият курсатади. 2012-2016 укув йили биринчи ярим йиллигига кадар кафедрани география фанлари номзоди К.Хакимов бошкарди. Хозирда география фанлари номзоди О.Мухаммедов бошкармокда. Муттахассислик фанлар сони 21 та. Кафедрадаги жами 12,5 штат бирлигини ташкил етади.

    География таьлимини такомиллашувида укув-услубий ва моддий-техник базани мустахкамлаш, укув воситалари ишлаб чикариш ва уларни хозирги замон талаби даражасида яратиш юкори интеллектуал салохиятга ега булиш максадида кафедрада ката укитувчи И.Каримов рахбарлигида иктидорли талабалар билан биргаликта яратилган укув релефли макети ясалиб укув жароёнида фойдаланиб келинмокда. 2015-2016 укув йили давомида кафедрада 2та укув кулланма и.ф.н. М.Камоловнинг “Педогогик амалиёт” ва г.ф.н. К.Хакимов ., О.Адилова “Жиззах вилояти географияси”, 1та дарслик г.ф.н. К.Хакимовнинг ОТМ микёсида республикада иринчи булиб “Топонимика” фани буйича дарслиги нашрдан чикди. Бундан ташкари кафедра аъзоларидан Гаппоров А., Тошбоев З., Холдорова Г., Адилова О., Каримов., Хайдарова С., Каюмова М., Шогдоров Т., Д. Зайнутдиновалар хам кафедранинг бош мавзуси доирасида фан доктори илмий даражасини олиш учун илмий-тадкикот ишларини олиб боришмокда. Уларнинг докторлик мавзуси юзасидан илмий маколалари Украина, Чехославакия, Уфадаги нуфузли илмий журналларда чоп етилган. Кафедра кошида “Географ” илмий тугараги ташкил етилган. Унда катта укитувчи А.Гаппоров рахбарлигида 62 та иктидорли талабалар жалб килинган.